تماس با ما

تلفن: 
ایمیل: info[at]razi.ac.ir 
آدرس: کرمانشاه، تاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، 
کدپستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱